pomiń nawigację »
 

Regulaminy

Regulamin dzialalnosci Zespolu Orzekajacego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej


Podstawa prawna
1. Artykul 71b ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz.1292 oraz z 2008r. Nr 70 poz. 416 i Nr 145, poz. 917).
2. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Kultury i Sportu w sprawie szczególowych zasad dzialania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.Nr 5 poz. 46 z 2002r).
3. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczen i opinii wydawanych przez zespoly orzekajace dzialajace w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U.Nr 173 poz.1072 z 30 wrzesnia 2008r).

& 1


W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dziala zespól orzekajacy, który wydaje:
1. Orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego dzieci i mlodziezy niepelnosprawnej i niedostosowanej spolecznie, wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajec rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i mlodziezy z uposledzeniem umyslowym w stopniu glebokim.
2. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i mlodziezy, których stan zdrowia uniemozliwia lub znacznie utrudnia uczeszczanie do szkoly.
3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiazkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemozliwia lub znacznie utrudnia uczeszczanie do przedszkola lub oddzialu przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
4. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepelnosprawnosci do podjecia nauki w szkole.


& 2


1. Zespól orzekajacy wydaje orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów szkól polozonych na teranie dzialania poradni, z wyjatkiem uczniów bedacych wychowankami burs, domów wczasów dzieciecych, specjalnych osrodków szkolno-wychowawczych oraz mlodziezowych osrodków socjoterapii, dla których orzeczenia moga wydawac równiez poradnie wlasciwe ze wzgledu na siedzibe placówki.
2. Zespól orzekajacy wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci zamieszkalych na terenie dzialania poradni.
3. W przypadku dzieci nie uczeszczajacych do szkoly orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydaje zespól orzekajacy ze wzgledu na miejsce zamieszkania dziecka. Dotyczy to równiez orzeczen o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczen o potrzebie zajec rewalidacyjno-wychowawczych.


& 3


1. Posiedzenie zespolu orzekajacego odbedzie sie 2 razy w miesiacu, w ustalonych na poczatku roku przez przewodniczacego terminach, w nadzwyczajnych przypadkach posiedzenia moga byc zwolywane czesciej.
2. Zespól orzekajacy powoluje zarzadzeniem dyrektor poradni indywidualnie dla kazdego ucznia.
3. W sklad zespolu wchodza:
- dyrektor poradni lub upowazniona przez niego osoba - jako przewodniczacy zespolu,
- psycholog, pedagog, lekarz ,
- oraz inni specjalisci, jezeli ich udzial w pracach zespolu jest niezbedny.
4. W posiedzeniu zespolu moze wziac udzial wnioskodawca- zostaje on powiadomiony o terminie posiedzenia przez przewodniczacego pismem dostarczonym droga pocztowa lub do rak wlasnych.


& 4


1. Zespól orzekajacy wydaje orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) dziecka, zwanych “wnioskodawcami”.
2. W razie potrzeby wydania dziecku jednoczesnie orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca sklada odrebne wnioski.
3. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii sklada sie do zespolu orzekajacego.
4. Jezeli wniosek zostal zlozony do zespolu niewlasciwego do jego rozpatrzenia, dyrektor poradni, w której dziala zespól niezwlocznie przekazuje wniosek do poradni w której dziala zespól wlasciwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiajac o tym wnioskodawce.
5. Dyrektor poradni zwraca wnioskodawcy wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii
z odpowiednim pouczeniem, jezeli z tresci wniosku wynika, ze nie dotyczy on wydania orzeczenia albo opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
6. Jezeli z tresci wniosku o wydanie orzeczenia albo opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wynika, ze nie dotyczy on wydania orzeczenia albo opinii, ale dotyczy sprawy, w której wlasciwa jest poradnia, dyrektor zawiadamia wnioskodawce o zalatwieniu sprawy przez poradnie.

& 5


1. Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii zawiera:
- imie i nazwisko dziecka, date i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia- równiez nazwe i adres szkoly oraz oznaczenie klasy, do której uczen uczeszcza, a takze nauke zawodu – w przypadku ucznia szkoly prowadzacej ksztalcenie w zawodzie,
- imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania,
- okreslenie celu i przyczyny, dla którego niezbedne jest uzyskanie orzeczenia albo opinii,
- uzasadnienie wniosku,
- podpis wnioskodawcy.
2. Wnioskodawca dolacza do wniosku posiadana dokumentacje uzasadniajaca wniosek, w szczególnosci wyniki obserwacji i badan psychologicznych, pedagogicznych
i lekarskich a jesli dziecko uczeszcza do szkoly lub przedszkola równiez opinie placówki oswiatowej, do której dziecko uczeszcza.
3. Jezeli do wydania orzeczenia albo opinii jest niezbedne przeprowadzenie badan lekarskich, wnioskodawca powinien przedstawic zaswiadczenie o stanie zdrowia dziecka, wydane przez lekarza.
4. Jezeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego, wnioskodawca powinien przedstawic zaswiadczenie o stanie zdrowia ucznia, wydane przez lekarza, okreslajace czas – nie krótszy jednak niz 30 dni - w którym stan zdrowia uniemozliwia lub znacznie utrudnia uczeszczanie do szkoly lub przedszkola. W zaswiadczeniu tym lekarz okresla równiez chorobe lub inna przyczyne powodujaca, ze stan zdrowia uniemozliwia lub znacznie utrudnia uczeszczanie do szkoly badz przedszkola oraz zakres, w jakim dziecko moze brac udzial w zajeciach w szkole lub przedszkolu.
5. Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla ucznia szkoly prowadzacej ksztalcenie w zawodzie, dolacza sie zaswiadczenie okreslajace mozliwosc dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.
6. Jezeli wnioskodawca nie dolaczy do wniosku dokumentacji, o której mowa
w ust. 2 - 5, przewodniczacy zespolu wzywa wnioskodawce do przedstawienia tej dokumentacji w okreslonym terminie, nie krótszym jednak niz 14 dni.
7. Jezeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w ust. 2, albo przedlozona przez niego dokumentacja jest niewystarczajaca do wydania orzeczenia albo opinii, badania niezbedne do wydania orzeczenia albo opinii przeprowadzaja czlonkowie zespolu lub inne osoby wskazane przez przewodniczacego zespolu odpowiednio do posiadanej specjalnosci, z zastrzezeniem ust. 3, 4 i 5.
8. Wniosek wraz z dokumentacja przewodniczacy zespolu kieruje do czlonków zespolu w celu przygotowania przez nich diagnozy oraz ustala termin posiedzenia zespolu. Do wniosku przewodniczacy dolacza posiadana przez poradnie dokumentacje dotyczaca dziecka.
9. Zespól moze zasiegnac opinii nauczycieli uczacych ucznia w celu przedstawienia problemów dydaktycznych i wychowawczych ucznia.
10. Wnioskodawca moze wziac udzial w posiedzeniu zespolu i przedstawic swoje stanowisko.


& 6


1. Zespól wydaje orzeczenie albo opinie wiekszoscia glosów.
2. W razie równej liczby glosów rozstrzygajacy jest glos przewodniczacego zespolu.
3. Z posiedzenia zespolu sporzadza sie protokól, który podpisuja przewodniczacy
i czlonkowie zespolu.
4. Orzeczenie albo opinie przygotowuje czlonek zespolu wyznaczony przez przewodniczacego.


& 7


1. W przypadku uwzgledniania wniosku o wydanie orzeczenia, zespól wydaje odpowiednie orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego, a w przypadku dzieci
z uposledzeniem umyslowym w stopniu glebokim – orzeczenie o potrzebie zajec rewalidacyjno-wychowawczych, albo orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego wg wzorów stanowiacych zalaczniki Nr 1-4 do rozporzadzenia MEN z dnia 18.09.2008r. (Dz. U. Nr 173 poz.1072),.
2. W orzeczeniu o potrzebie ksztalcenia specjalnego okresla sie zalecona forme ksztalcenia specjalnego: w przedszkolu ogólnodostepnym, w tym z oddzialami integracyjnymi, integracyjnym albo specjalnym, w szkole ogólnodostepnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym albo w specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym, ze wskazaniem wszystkich zalecanych najkorzystniejszych dla dziecka form ksztalcenia specjalnego.
3. Orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydaje sie na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, lub okresu ksztalcenia w danej szkole.
4. Orzeczenie o potrzebie zajec rewalidacyjno-wychowawczych wydaje sie maksymalnie na okres 5 lat.
5. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania oraz indywidualnego przygotowania przedszkolnego, wydaje sie na czas okreslony, wskazany
w zaswiadczeniu o stanie zdrowia ucznia, nie krótszy jednak niz 30 dni,
a w przypadku ucznia szkoly prowadzacej ksztalcenie w zawodzie nie krótszy niz 30 dni i nie dluzszy niz rok szkolny.


& 8


1. Jezeli nastapi zmiana okolicznosci stanowiacych podstawe wydania orzeczenia
o potrzebie ksztalcenia specjalnego, potrzeba zmiany wskazanych w orzeczeniu zalecen lub potrzeba zmiany okresu, na jaki wydano orzeczenie – zespól, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje nowe orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego. Nowe orzeczenie jednoczesnie uchyla poprzednie orzeczenie.
2. W razie zmiany okolicznosci stanowiacych podstawe wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego przygotowania przedszkolnego, zespól, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje nowe orzeczenie
o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego przygotowania przedszkolnego. Nowe orzeczenie jednoczesnie uchyla poprzednie orzeczenie.
3. W przypadku nieuwzglednienia wniosku o wydanie nowego orzeczenia, o którym mowa w & 8 ust.1 i 2, zespól wydaje odpowiednio orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego, orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.


& 9


1. W przypadku nieuwzglednienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespól orzekajacy wydaje odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby ksztalcenia specjalnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o braku potrzeby nauczania indywidualnego albo orzeczenie o braku potrzeby zajec rewalidacyjno-wychowawczych.
2. Orzeczenie to powinno byc sporzadzone wedlug wzorów stanowiacych zalaczniki 5-8 rozporzadzenia MEN z dnia 18.09.2008r.(Dz. U. Nr 173 poz.1072). Uzasadnienie orzeczenia odmownego powinno zawierac w szczególnosci: wskazanie faktów, które zespól uznal za istotne dla rozstrzygniecia i wyjasnic powody, na podstawie których nie stwierdza sie potrzeby objecia dziecka odpowiednio ksztalceniem specjalnym, indywidualnym przygotowanie przedszkolnym, nauczaniem indywidualnym albo zajeciami rewalidacyjno-wychowawczymi.


& 10


1. W przypadku uwzglednienia wniosku o wydanie opinii, zespól wydaje opinie
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
2. Opinia zawiera:
- date wydania opinii,
- oznaczenie poradni, w której dziala zespól wydajacy opinie,
- podstawe prawna opinii,
- sklad zespolu, który wydal opinie,
- imie i nazwisko dziecka, date i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a takze imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania,
- stwierdzenie, ze zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- wskazanie odpowiedniej formy pomocy udzielonej dziecku i rodzinie, w szczególnosci pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, stosownie do potrzeb,
- uzasadnienie opinii, w tym szczególowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy,
- podpis przewodniczacego zespolu.


& 11


1. W przypadku nieuwzglednienia wniosku o wydanie opinii, zespól wydaje opinie stwierdzajaca, ze nie zachodzi potrzeba objecia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.
2. Opinia zawiera:
- date wydania opinii,
- oznaczenie poradni, w której dziala zespól wydajacy opinie,
- podstawe prawna opinii,
- sklad zespolu, który wydal opinie,
- imie i nazwisko dziecka, date i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a takze imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania,
- stwierdzenie, ze nie zachodzi potrzeba objecia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju,
- uzasadnienie,
- podpis przewodniczacego zespolu.
3. Uzasadnienie zawiera w szczególnosci: wskazanie faktów, które zespól uznal za istotne w sprawie oraz przyczyn, z powodu których uznal, ze nie zachodzi potrzeba objecia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.


& 12


1. Orzeczenie albo opinie dorecza sie wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespolu.
2. Orzeczenie albo opinie dorecza sie w 3 egzemplarzach.
3. Orzeczenia o których mowa w & 8 ust. 3 i & 9ust. 1 dorecza sie w jednym egzemplarzu.
4. Wnioskodawca na swój wniosek moze otrzymac odpis orzeczenia albo opinii.


& 13


1. Od orzeczenia wnioskodawca moze wniesc odwolanie do Kuratora Oswiaty za posrednictwem zespolu, który wydal orzeczenie w terminie 14 dni od dnia jego doreczenia.
2. Jezeli zespól uzna, ze odwolanie zasluguje w calosci na uwzglednienie, uchyla zaskarzone orzeczenie i wydaje nowe.
3. Od nowego orzeczenia sluzy wnioskodawcy odwolanie.
4. Zespól jest obowiazany przeslac odwolanie wraz z aktami sprawy Kuratorowi Oswiaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymal odwolanie, jezeli w tym terminie nie wydal nowego orzeczenia.


 
 
» powrótdrukuj